WET INKOMSTENBELASTING 2001 PDF DOWNLOAD

Memorie van Toelichting Wet Inkomstenbelasting (Belastingherziening ), Kamerstukken II /99, 26 , Nr. 3. Nota naar Aanleiding van het. Title: Wet van 18 december tot wijziging van de Wet op de en de Wet inkomstenbelasting (implementatie spaarrenterichtlijn. The levy of Dutch income tax for individuals is based on the Dutch Income Tax Act (in Dutch: “Wet inkomstenbelasting ”). The Dutch.


WET INKOMSTENBELASTING 2001 PDF DOWNLOAD

Author: Gerard Wiza
Country: Denmark
Language: English
Genre: Education
Published: 26 August 2015
Pages: 792
PDF File Size: 36.60 Mb
ePub File Size: 45.4 Mb
ISBN: 457-3-60024-265-2
Downloads: 35072
Price: Free
Uploader: Gerard Wiza

WET INKOMSTENBELASTING 2001 PDF DOWNLOAD


Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Voor de toepassing van de eerste volzin wordt onder een bestaand woonhuis verstaan: Aan artikel 67d wordt wet inkomstenbelasting 2001 lid toegevoegd, luidende: Voor zover de aanslag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op belastbaar inkomen als bedoeld in artikel 5.

Aan artikel 67e wordt een lid toegevoegd, luidende: Voor zover de navorderingsaanslag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op belastbaar inkomen wet inkomstenbelasting 2001 bedoeld in artikel 5.

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd: Onderdeel 2 komt te luiden: In het eerste lid worden na de tabel twee volzinnen ingevoegd, luidende: In geval van exploitatie van wet inkomstenbelasting 2001 schip als bedoeld in artikel 3.

Verpachting van grond onder de Wet Inkomstenbelasting | Titel

Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: Artikel XXIX, tweede lid, komt te luiden: Het ingevolge dit onderdeel gewijzigde artikel 3. Algemeen Inleiding Deze nota van wijziging bevat vier wet inkomstenbelasting 2001 De drie eerstgenoemde wijzigingen worden hierna toegelicht.

De strijd tegen belastingontduiking vormt de achtergrond van dit voornemen. Het totale vermogen van Nederlanders dat buiten het zicht van de Belastingdienst in het buitenland geparkeerd wet inkomstenbelasting 2001, kan niet worden geschat.

Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen

Deze zogenaamde zwartspaarders weigeren de door hen verschuldigde belasting te betalen, ten koste van andere belastingplichtigen die wel aan hun verplichtingen voldoen. De context is echter breder.

  • EUR-Lex - LNLD_ - EN - EUR-Lex
  • EUR-Lex - LNLD_ - EN - EUR-Lex
  • De Wet inkomstenbelasting 2001 : met hoofdzaken loonbelasting
  • Gerelateerde informatie

Ook in een internationaal kader, bijvoorbeeld in de bijeenkomsten van de G20, maakt Nederland zich sterk voor de bestrijding van belastingontduiking. Daarbij past het dat de wet inkomstenbelasting 2001 wetgeving een krachtig signaal afgeeft dat belastingontduiking niet wordt getolereerd.

WET INKOMSTENBELASTING 2001 PDF DOWNLOAD

wet inkomstenbelasting 2001 Bij ontdekking van verzwegen buitenlandse inkomsten en vermogensbestanddelen door de Belastingdienst wordt de verschuldigde belasting over de afgelopen twaalf jaren alsnog geheven.

Tevens worden de zwartspaarders geconfronteerd met een sanctie, die kan bestaan uit een vergrijpboete.

WET INKOMSTENBELASTING 2001 PDF DOWNLOAD

Deze vergrijpboete bedraagt op dit moment maximaal percent van de verschuldigde belasting op de ter zake opgelegde belastingaanslagen. Deze vergrijpboete staat echter naar de mening van het kabinet niet in verhouding tot de ernst van het beboetbare feit.

Daarom verhoogt wet inkomstenbelasting 2001 kabinet de vergrijpboete tot percent.